BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI OY BİRLİĞİ İLE ALDI

Fethiye Belediyesi Aralık Ayı Belediye Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Alim Karaca başkanlığında yapıldı. İki tanesi gündem dışı olmak üzere 9 maddenin görüşüldüğü meclis toplantısında 8 madde oy birliği ile kabul edildi, 1 madde ise İmar Komisyonu'na havale edildi.

PAYLAŞ
Son Dakika 48 - Ersin DAL

2022 Kasım ayı karar özetlerinin okunmasıyla belediye meclis toplantısı başladı. 
Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün, Fethiye Belediyesi görev faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere sosyal destek etkinliklerinde kullanmak, farkındalık oluşturmak ve vatandaşlarımıza hizmet ulaştırma süreçlerinde kullanılmak üzere; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 
yazısına istinaden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğünden 1 adet Otobüs satın alınması ve satın alınacak olan Otobüsün yapılacak olan iş ve işlemleri için Belediye Başkanı Alim Karaca'ya yetki verilmesi ile ilgili madde oy birliği ile kabul edildi.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, tasarruf hakkı Fethiye Belediyesi’nde olan ve Muğla İli, Fethiye İlçesi, Günlükbaşı Mahallesi, Kargı Mahallesi ve Patlangıç Mahallesinde (Kadastral Sınır) kalmakta olan Park Alanlarında; ilçede artan enerji ihtiyacının karşılanması ve kaliteli enerji verebilmek için trafo binalarının tesis edilmesine ihtiyaç duyulduğundan, belirtilen mahallelerdeki alanların 25 yıllığına metrekaresi 10,00-TL+KDV olmak üzere TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesine karar verilmiştir. ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 15/11/2022 tarihli 38801 sayılı yazısında; 2942 sayılı Kamulaştırma
Kanununun 30. maddesi ve 6456 Sayılı Kanununun 19. maddesi gereğince Kamu Kurumu
mülkiyetinde bulunan taşınmazların devir işlemleri yapılmakta ve kamulaştırma bedelleri
ödenmektedir. Tahsisi talep edilen yerlerin mülkiyeti bulunmadığı ve sadece kullanılacak yerin belirtilmiş olması nedeniyle, kamulaştırma bedeli, irtifak, kira bedeli gibi ödemeler
yapılamadığından, belirtilen alanların TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına 25 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilip, edilmeyeceğine ilişkin madde oy birliği ile kabul edildi.
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, “Bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi ile son ürün çıkana kadar ki her aşamada ve pazarlamada çiftçileri, üreticileri, kooperatifleri, birlikleri ve tarımsal amaçla çalışan tüzel kişilikleri desteklemek” amacıyla hazırlanan “Tarım ve Hayvancılık Destekleme Yönetmeliği”nin görüşülmesi talebine ilişkin madde ise oy birliği ile kabul edildi.
Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 2022 yılında harcama birimlerince gerçekleştirilen alım ve yapım işlerinde yayımlanan genelgeler doğrultusunda yapılan fiyat farkı ödemeleri, enflasyon ile birlikte artan girdi maliyetlerine ödenen tutarların planlanan bütçe giderlerinden fazla olması nedeniyle Müdürlüklerimizde oluşan gider bütçesi ödenek yetersizliklerinin giderilmesi maksadıyla ekonomik ve kurumsal sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (b) bendine göre aktarma yapılması talebine ilişkin madde plan bütçe komisyonuna havale edildi. Meclisten sonra plan bütçe komisyonu raporu okundu. Madde oy birliği ile kabul edildi. 
01/11/2022 tarihinde yapılan 2022 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısında gerekli inceleme ve
araştırmanın yapılabilmesi için Hayvan Hakları Komisyonuna havale edilen CHP Belediye Meclis Üyesi Veli PABUŞÇU’nun 01/11/2022 tarihli dilekçesindeki; Fethiye Belediyesinin Sokak ve Bakımevinde sorumluluğu altındaki hayvanları, talep gelmesi durumunda, hiçbir koşulda deneymerkezlerine vermeyeceğini bir hayvan haklarına saygı ilkesi olarak taahhüt etmesi ve deneysiz belediyeler arasına katılması (Didim Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Bakırköy Belediyesi gibi) talebine ilişkin olarak hazırlanan Hayvan Hakları Komisyonu Raporunun değerlendirilmesi okundu. Madde oy birliği ile kabul edildi.
2022 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısında gerekli inceleme ve araştırmanın yapılabilmesi için İmar Komisyonuna havale edilen 01/07/2022 tarih ve 106 sayılı Fethiye Belediyesi Meclis Kararı ile Muğla İli, Fethiye İlçesi, Göcek Mahallesi, Çörtmek, Güroluk ve
Taşbaşı-Kepez Küme Evleri mevkilerinin “Kırsal Yerleşik Alan” olarak tescil edilmelerinin uygun bulunduğu, söz konusu karar 22/07/2022 tarih ve E-42798632-115.01.99-51850 sayılı yazımız ile onaylanmak üzere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına iletilmiş olduğu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/08/2022 tarih ve E-87026510-115.01.99-130740 sayılı yazısı ile Göcek Mahalle sınırlarının gösterilmediği, Meclis Kararında yer alan Güroluk mevkiine ilişkin bir gösterim ve koordinatın bulunmadığı ve daha önce onaylanan Kırsal Mahalle ve Yerleşik Alanlar ile tescili uygun bulunan alanların koordinatlarının birbirine uymadığının tespit edildiği belirtilmiş olup, dosyanın yeniden Belediye Meclisimizce değerlendirilmesine ve Muğla İli, Fethiye İlçesi, Göcek Mahallesi, Belenpınar Mevkiinin de bu gündem maddesine eklenerek değerlendirilmesine ilişkin olarak hazırlanan İmar Komisyonu Raporu, Fethiye Belediye meclisinde okundu. Madde oy birliği ile kabul edildi.
Gündem dışı maddelerden İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesi uyarınca; Belediyemizde T.H Sınıfında bulunan 3.Derece 2 adet Mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine T.H Sınıfında bulunan 8.Derece 2 adet Mühendis kadrosunun ihdas edilmesine, 8. Derece 2 adet Mühendis kadrosunun ihdas edilmesi halinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası uyarınca 2 adet 8.Derece Mühendis ile 1 adet 8.Derece Veteriner Hekimin Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilerek ücretlerinin tespit edilmesine ilişkin madde oy birliği ile kabul edildi.
Bir diğer gündem dışı madde Plan ve Proje Müdürlüğü’nün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 16/09/2022 tarih ve E-61019636-504-4535540 sayılı yazısı ile; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Rezerv Yapı Alanı: "Bu Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, TOKİ'nin veya İdarenin talebine bağlı olarak veya re'sen Bakanlıkça belirlenen alanlar" olarak tanımlanmış olduğu, Muğla ili, Fethiye İlçesi, Yeni (Günlükbaşı) Mahallesinde bulunan 5 ha büyüklüğündeki alan Bakanlık Makamının 12/09/2022 tarihli ve 4532491 sayılı Olur' u ile 6306 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca "Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlendiğinin Belediyemize iletildiği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 18/11/2022 tarih ve E-41890033-303.01-5058340 sayılı yazısı ile; Bakanlık Makamının 12/09/2022 tarih ve 4532491 sayılı Olur' u ile Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenen alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin incelenerek, görüş ve önerilerimizin 3194 sayılı İmar Kanunun 8 (e) maddesi hükmü uyarınca
Bakanlığa iletilmesinin talep edilmiş olduğu, Bakanlık Makamının 12/09/2022 tarih ve 4532491 sayılı Olur' u ile Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenen alana ilişkin hazırlanarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 18/11/2022 tarih ve  E-41890033-303.01-5058340 sayılı yazı ekinde iletilen 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin mecliste değerlendirilmesine ilişkin madde de oy birliği ile imar komisyonuna havale edildi.
 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN